Chii chaunoziva pamusoro pekududzirwa kwehope pamusoro pekunyengetera maererano naIbn Sirin?

Mostafa Ahmed
2024-03-20T22:16:40+00:00
Zviroto zveIbn Sirin
Mostafa AhmedProofreader: arun17 Mbudzi 2024Yekupedzisira update: XNUMX mavhiki apfuura

Kududzirwa kwechiroto pamusoro pemunamato

Masayendisiti uye vaturikiri vakataura kuti kurota kwemunamato kunotakura zvirevo zvakanaka zvinounza kunaka kune muroti muzvinhu zvake zvenyika uye zvechitendero. Munyengetero muchiroto unoratidza zvirevo zvakawanda, zvinosanganisira kubudirira mukuzadzikisa kuvimba nemitoro, kubhadhara zvikwereti, kuomerera kudzidziso dzechitendero uye kuita mabasa echitendero.

Maererano nekududzirwa kwevaturikiri, nzvimbo yekunamatira muchiroto inokosha zvikuru. Somuenzaniso, munhu anorota achinyengetera ari mubindu, hope dzake dzinoonekwa sechiratidzo chokukumbira kwake ruregerero kuna Mwari. Kana muroti akanyengetera papurazi, zvinoreva kuti achakwanisa kubhadhara zvikwereti zvake. Kunamata wakagara nekuda kwekuzvipembedza kungaratidza kuti mabasa haatambirwe, ukuwo kunamata wakazvambarara kunoratidza kurwara.

Kurota uchinyengetera kunozivisa mashoko akanaka, sezvo kuchifananidzira kunamata kwakanaka uye kutsvaka kuita mabasa okunamata nokuomerera kumirairo yaMwari. Kurota pamusoro pekuita sunna neminyengetero yekuzvidira kunogona kuratidza kucheneswa kwemweya uye kushivirira mukutarisana nemiedzo, kuratidza tsitsi kune vamwe uye kutarisira mhuri neshamwari.

Kududzirwa kwehope pamusoro pekuvhiringidza munamato

Dudziro yehope pamusoro pemunamato naIbn Sirin

Ibn Sirin naSheikh Al-Nabulsi, vaviri venyanzvi dzinotungamira dzekududzira zviroto, vanopa munamato muchiroto kukosha kukuru kunobva kune zvarinoreva kunaka uye humwari. Ibn Sirin anotaura kuti munyengetero wokusungirwa unoratidza kuzvipira kwomunhu kumabasa ake echitendero uye kufungidzira kwake mitoro, izvo zvingaratidzawo kukwanisa kwake kukunda matambudziko uye kubhadhara zvikwereti. Kunyengetera muchiroto kunounza kunaka kwakawanda uye kunobvisa kushushikana, maererano nekutaura kwake.

Kana ari Sheikh Nabulsi, anotenda kuti munamato, mune dzakasiyana siyana, unotakura zvirevo zvakanaka muchitendero nepasirese. Minamato inosungirwa inotakura mareferensi ekuita tsika dzeHajj kana kurega kubva kuchivi, maSunnah anoratidza moyo murefu, nepo minamato yekuzvidira inomiririra chivalry. Pakazara, kurota nezvekunamata inhau dzakanaka kumunhu chero ari echokwadi uye akakwana.

Kuona munamato weboka kunoratidza kubatana kwechinangwa uye kuungana pakuita zvakanaka, uye kana munhu akazviona achitungamirira vanhu mumunamato, izvi zvinoratidza basa rake reutungamiri mukuparadzira kunaka. Munamato weChishanu unozivisa kuzorodzwa kwava pedyo, munamato uri mumamiriro ekutya unoratidza kuchengeteka, uye munamato wekuregererwa unoratidza kuzvidemba uye chido chekudzima zvivi.

Munamato wemangwanani unotakura zvinoreva runako nemashoko akanaka, munamato wemasikati unosimbisa kuvhurika mukururama nekuteerera, nepo munamato wemasikati unoratidza kuenzanisa pakati peupfumi nehurombo. Kana uri munyengetero wokuvira kwezuva, unoratidzira mugumo wenhano yakati, uye munyengetero wamanheru unoratidzira kutora mitoro nokutarisira ukama hwemhuri.

Kududzirwa kwechiroto pamusoro pekunamatira vakadzi vasina varume

Ibn Sirin anofunga kuti kuona munamato muchiroto chemukadzi mumwe chete kunotakura zvirevo zvakanaka zvine chekuita nekubudirira uye kuzorora muhupenyu hwake. Paanoona muchiroto chake kuti ari kuita munamato nenzira kwayo, izvi zvinogona kududzirwa kuti achakunda kutya kwake kana kuti zvaanoda zvichaitika. Zvakare, kurota kwekuita munamato kunomiririra mukana wewanano inofara kana kupinda mumamiriro anobatsira uye akaropafadzwa.

Minamato yakasiyana muchiroto ine zvazvinoreva kumukadzi mumwe chete. Munamato wemambakwedza unoratidza nhau dzakanaka dzekuti kunetseka kuchanyangarika uye kusuwa kuchabviswa, nepo kuona munamato wemasikati unoratidza kujekeswa kwezvinhu zvakaoma uye pamwe kuregererwa kumwe kupomerwa. Kana uri munyengetero wamasikati, unoratidzira betsero huru inowanwa muzivo nokufunga. Kurota pamusoro pemunamato weMaghrib kunofanotaura kupera kweimwe nguva, ingave yakanaka kana yakaipa. Kuita munamato wemanheru kunofananidzira kuguma kunobudirira kwechimwe chinhu, kana Mwari achida.

Kana mukadzi asina murume akarota kuti ari kunyengetera nevarume muchiroto, izvi zvinoratidza mukana wekuti achasangana nevanhu vakanaka. Zvisinei, kana akazviona amene achitungamirira varume mumunyengetero, zvingaratidza kuti ari kupinda muunhu husina kujairika hungaparira gakava kana kuti kusawirirana. Ani nani anorota kuti ari kupfimbana neChishanu, anogona kupinda muhurukuro inozomukuvadza.

Kunamata nenzira isiri yeQiblah kana kukanganisa pakuzviita muchiroto kunotakura zvirevo zvekunyeverwa. Inogona kuratidza kutungamirirwa neshamwari dzakaipa kana kunyengedzwa nevanhu. Munamato wakashaikwa ungaratidzawo kudikanwa kwokufungazve mufambiro womunhu ndokupfidza.

Kududzirwa kwehope pamusoro pekunamatira mukadzi akaroorwa

Kana mukadzi akaroorwa akarota kuti ari kuita munamato, izvi zvinogona kutorwa sechiratidzo chekugadzikana muhupenyu hwake uye kutungamira kwake pakuita sarudzo dzine musoro dzinotsigira kubudirira kwake. Kana ari kunyengetera uye achinamata muchiroto chake, izvi zvinogona kuratidza kuti kunaka kuchakurumidza kuwanikwa muupenyu hwake, zvakadai sekuitika kwepamuviri pasinei nematambudziko ekare. Zvisinei, kana akaona muchiroto kuti haasi kupedzisa munamato wake, izvi zvinogona kuratidza kuvapo kwezvinetso muupenyu hwake, izvo zvinotarisirwa kupera nokukurumidza.

Kune rumwe rutivi, kurota umo mukadzi akaroorwa anotungamirira varume mumunyengetero angave ane dudziro yakaipa ine chokuita nekuitika kwekukurumidza kwechiitiko chisingadikanwi. Asi kana akatungamirira varume, izvi zvinogona kududzirwa seari kuita chimwe chinhu chakaipa.

Kududzirwa kwehope pamusoro pekunamatira mukadzi ane pamuviri

Zvinotaurwa mukududzirwa kwezviroto kuti mukadzi ane pamuviri paanozviona ari muchiroto achinamata, achinamata kuna Mwari, uye achidzokorora mavhesi eQur'an Tsvene, izvi zvinoratidza kuti mwana ari kuuya anotakura ramangwana rakajeka rinogona kuzviratidza. maari kuva mudzidzi ane pfungwa dzakanatswa sezvaanokura.

Ukuwo, kana mukadzi ane pamuviri akaona kuti ari kuita munamato muchiroto chake uye achikurudzira vamwe kuti vatore chikamu mazviri, izvi zvinoratidza kuda kwake kwakanyanya kuita basa rake raamai nenzira yakanaka kwazvo, izvo zvinoratidza kuti ari kumurera. mwanakomana kana mwanasikana patsika dzakatsiga uye dzinorumbidzwa nemisimboti.

Kududzirwa kwehope pamusoro pekunamatira mukadzi akarambwa

Kune mukadzi akarambwa anozviona achiita munamato muchiroto, chiratidzo ichi chinogona kutakura zvirevo zvakadzama zvine chekuita neshanduko dzakanaka muhupenyu hwake. Hope idzi dzinogona kududzirwa semharidzo inotakura nhau dzakanaka dzekuti anozoona kuwedzera kwehupenyu uye kuvandudzwa kunooneka mumamiriro ake ega. Iyi chirevo chinoratidza kubudirira kuri kuitika mumamiriro ake ezvinhu izvo zvinozomugonesa kukunda matambudziko nematambudziko aakambosangana nawo.

Kurota uchinyengeterera mukadzi akarambwa kunogona kuratidzawo tariro yeramangwana uye kuwana makomborero aanotsvaka, izvo zvinozoita kuti azadzise zvinangwa zvake uye kukwidza hupenyu hwake kuti huve nani. Kubva kune rumwe rutivi, chiratidzo chemunamato chinogona kududzirwa sechiratidzo chekuti achakwanisa kupora uye kukunda matambudziko apfuura, uye kutanga peji nyowani izere nekugadzikana nerunyararo.

Kududzirwa kwehope pamusoro pekunamatira murume

Ibn Sirin, nyanzvi yekududzira kurota, inopa nzwisiso inonzwisisika mune zvinorehwa nemunamato muzviroto zvevarume vakaroora. Kurota pamusoro pekuita munamato kumurume akaroora kunofananidzira chiratidzo chekuzorora nekukurumidza uye kubvisa matambudziko aanotarisana nawo. Kana munamato wacho wakabatana neminamato inosungirwa, zvinoratidza kuzvipira kwake kumhuri yake nemhuri.

Kana munhu akaona kuita minamato yekuzvidira muchiroto, izvi zvinosheedzera kuwana mari kana kupihwa kwevana vechirume, zvichidudza ndima yeQur’an inotaura nezvekupa vaporofita Isaka naJakobho.

Kuona munhu achinamata akadhakwa kune chirevo chisina kunaka, sezvo zvichireva kupa uchapupu hwenhema. Nepo kurota uchinamata munhu ari mutsika yekusachena kunoratidza uori muchitendero. Kana akaona kuti ari kunamata akatarisa kumabvazuva kana kumadokero pane kuQiblah, izvi zvinoratidza kutsauka kubva kuchitendero kana kutyora mutemo wechiIslam. Ani nani anoona muchiroto chake kuti ari kunamata akatarisana nedivi reQiblah, izvi zvinoratidza maitiro anonyadzisa kumudzimai wake kana kutsvaga hukama hwekunze kwewanano.

Mukupesana, munamato wakananga kuKaaba unoratidza kururama kwechitendero uye hukama hwakanaka nemudzimai. Kuita minamato nenguva kunoratidza kuzvipira kumabasa. Kana murume akarota achinamata akagara vamwe vachinamata vakamira, ichi chiratidzo chekushaya hanya mune zvimwe zvinhu zvaari kuita. Kuona kuita kwemunamato kumunhu asinganamate akasvinura kukoka kutendeuka uye kudzokera kugwara rakatwasuka. Pakupedzisira, kurota uchinamata uye kudzokorora Tashahhud kunozivisa kunyangarika kwekunetseka uye kushushikana.

Ndichiona ndave kunamata munamato wemangwanani

Ibn Sirin anofunga kuti kurota kuita munyengetero unosungirwa wemangwanani kunofananidzira kuti muroti achatanga kuvandudza mararamiro ake uye kuronga zvinhu zvemhuri yake. Kuita munamato wemangwanani nenguva kunoratidza kutendeseka uye zano kune vamwe, nepo kunonoka kunoratidza kutambisa zvipikirwa.

Kupotsa munamato wemambakwedza muchiroto kunoreva kunonoka pabasa nenhamburiko, uye kuufuratira nemaune kunoratidza kusava nehanya nechitendero nekunamata. Al-Nabulsi anotenda kuti kurota pamusoro pemunamato wemambakwedza kunofanotaura chiitiko chakakosha chiri kuuya, chingave chakanaka kana chakaipa, uye chinogona kunge chiri chiratidzo chemhiko iyo muroti achapika. Kana kuri kunamata wakatarisana neQiblah, kunoratidza kuvimbika kwemunhu muchitendero chake, ukuwo kunamata akatarisa kunze kweQiblah kunoratidza kutevera hunhu hwakaipa.

Ibn Shaheen vanobatanidza kuona munamato wemambakwedza kune raramo uye kuwana mari zviri pamutemo, kunze kwekunge ukaitwa nenguva, uye kupera kwawo kunoreva kuwedzera kwehupfumi. Kutadza kupedzisa munamato wemangwanani kunoratidza kuregeredza mukugadzirisa zviwanikwa. Kuita munamato wemambakwedza mumugwagwa kunoratidza kurega kupfidza, nepo panyika yakarimwa kunoratidza kubhadharwa kwezvikwereti. Kurota pamusoro pekuita munamato munzvimbo isina kufanira, senge imba yekugezera, inonyevera nezvekuita zviito zvinokanganisa chitendero.

Kuona kuvhiringwa kwemunamato muhope

Kuona munamato uchimira muchiroto kunoratidza kuti munhu anotarisana nematambudziko makuru uye zvipingamupinyi zvinomira munzira yekuzadzisa zvinangwa zvake uye zvishuvo zvake. Izvi zvingaita kuti anzwe kuvhiringidzika kukuru uye kurasikirwa netariro.

Ukuwo, kana munhu akapupurira muchiroto chake chiitiko chinomuita kuti adimbure minamato yake, izvi zvinoratidza kusvika kwenhevedzano yemamiriro ezvinhu akaoma uye anorwadza anogona kukanganisa munda wake webasa uye hupenyu hwezuva nezuva, izvo zvinoda kuti aite. kuva nemoyo murefu uye kudzikama kuvakunda.

Kuona kudzongonyedzwa kwemunamato muchiroto kunogonawo kududzirwa senyevero kumunhu kuti angave akabatanidzwa muhunhu husingagamuchirwi, hwakadai sekunyeya kana makuhwa pasina chikonzero, izvo zvinoda kuti afunge nezve zviito zvake uye kugadzirisa maitiro ake kuti adzivise zvimwe. kurangwa kwakaoma kwaangatarisana nako.

Kuona kumirira munamato wemanheru muchiroto

Ibn Sirin anodudzira chiratidzo chemunamato wemanheru muchiroto sechiratidzo cherunyararo uye runyararo mukubata nemhuri uye kuunza mufaro kumoyo yavo. Chiratidzo ichi chinogonawo kuratidza kupera uye kuguma kwehupenyu. Kana munamato wemanheru ukaonekwa muungano, unoratidza mabasa akanaka netsika dzakanaka. Semucherechedzo, munamato wemanheru unobatanidzwa nekununurwa kubva mukuomerwa uye nhau dzekuguma kwematambudziko.

Al-Nabulsi anoona chiono chemunamato wemanheru sekugadzirira kufamba, muchato, kana shanduko huru muhupenyu. Chiratidzo ichi chinogonawo kuratidza matambudziko nekuona kana kuwedzera kwehupenyu. Kuona kusashanda zvakanaka kwemunamato wemanheru kunogona kuratidza kutenda kwakashata uye kunyengera.

Ibn Shaheen anoona chiratidzo chemunamato wemanheru sechiratidzo chemufaro uye kubata zvakanaka kwehama. Munamato wehusiku wekuzvidira unotakura vimbiso yekurarama kwakaropafadzwa uye unoratidza kujairana pakati pemweya iri kutsvaga kutungamira. Kupedza husiku mumunamato kunozivisa kunaka muhupenyu huno uye mune ramangwana.

Kunamatira mhuka kana kuratidza zvisizvo kutya uye kuneta kana kuburitsa zvakavanzika. Kusakwanisa kupedza munamato wemanheru kungazivisa kumbomiswa kwemuchato kana kufamba. Chokwadi, kududzirwa kwezviroto kunoramba kuchidudzirwa, uye zivo ndeyaMwari oga.

Kuona vanhu vachitungamira munamato muhope

Kana munhu akaona muchiroto chake kuti ari kutungamirira vanamati pasina kuva imam muchokwadi, izvi zvinoratidza kuti achatora nzvimbo yakakwirira uye achawana kuteerera kwevanhu kwaari. Ani nani anoona muhope dzake kuti ari kutungamirira vanhu mumunamato, akatarisana neQiblah, nemunamato wakakwana, izvi zvinoratidza kururamisira kwake uye kururamisira muhutungamiri hwake. Zvisinei, kana minamato yeavo vainamata shure kwake muchiroto chake yakanga isina kukwana kana kuti yakanyanyisa, izvi zvinoratidza kudarika uye kusaruramisira muutungamiri hwake, izvo zvinotungamirira kwaari kunzwa kunetseka uye kusuwa.

Kana munhu akazviona achitungamirira vanhu akamira vanamati vakagara, izvi zvinoratidza kuti haasi kuregeredza mabasa ake kune vamwe, asi anogona kuzviregeredza. Chiono ichi chingaratidzawo kuzvipira kwake pakushumira vasina simba nevanorwara. Kana muchiroto ari kunyengetera uye vanamati vakamira paanenge akagara, izvi zvinoratidza kuregeredza mune chimwe chezvinzvimbo zvaanotora.

Kana munhu akazviona achitungamirira vanhu akagara, pamwe chete nevanamati, izvi zvinoratidza kutarisana kwake nezvikwereti uye matambudziko ane minzwa. Kuona munhu achinyengetera nevakadzi muchiroto kunoratidza kuti ane mutoro kune vanhu vasina simba. Zvisinei, kana akazviona achinamata akarara pamubhedha uye akapfeka hembe chena asina kuereketa kana kudzokorora takbira, izvi zvinoratidza kuti anogona kufa. Kana mukadzi akaona muchiroto chake kuti ari kutungamirira varume, chiratidzo ichi chinoratidza kuguma kwakafanana.

Kuona kugeza nemunamato mumosque

Kuona kushambidza muzviroto inyaya yakakosha zvikuru mukududzirwa kwezviroto, sezvo inoratidza zvakasiyana siyana zvinoreva uye zvirevo. Blution muzviroto inowanzoonekwa sechiratidzo chekunaka uye tariro, sezvo inoratidza kuchena kwemweya uye mumuviri, uye inoonekwa sechiratidzo chekuzorora uye kusununguka kubva mukunetseka nematambudziko.

Maererano nevaturikiri, kushambidza kwakakwana uye kwakarurama muchiroto chiratidzo chekuzadzikiswa kwekuedza uye kubudirira kubudirira kwezvinangwa. Chiono ichi chinoratidza kugona kwemuroti kutarisana nematambudziko nemoyo murefu uye nekuvimbika. Kune rumwe rutivi, kana munhu achiona muchiroto chake kuti ari kushambidza zvisizvo kana kushandisa zvinhu zvisingakodzeri kugezesa zviri pamutemo, izvi zvinogona kuratidza kushushikana uye kuvhiringidzika muhupenyu hwemuroti kana kuratidza kusatendeseka uye kutendeseka muzviito zvake. .

Vamwe vatsinhiri vanodavira kuti kushamba nezvinhu zvisiri mvura, zvakadai somukaka kana uchi, kunogona kuva uchapupu hwezvikwereti kana kuti kurasikirwa nezvinhu. Ukuwo, zvinotendwa kuti kushamba neboka revanhu kungafananidzira kuwanazve zvinhu zvakarasika kana kuwana rutsigiro rwevamwe munguva dzekushayiwa.

Blution inodudzirwawo mune mamwe mamiriro sechiratidzo chekutendeuka uye kudzokera kunzira yakarurama, kunyanya kana kusvibiswa kunoonekwa uchishandisa gungwa kana mvura yerwizi. Izvi zviono zvinosimbisa kudikanwa kwokushivirira nokutsungirira mukutarisana nedenho dzomudzimu nedzenyama.

Kuona vakafa vachiita munamato kuhope

Chiratidzo chemunhu akafa achiita munamato muchiroto chinotakura revo dzakanaka uye dzinovimbisa dzine chokuita nechinzvimbo chake chepamusoro naMwari Wamasimba Ose. Kana mushakabvu uyu aive chikamu chemhuri yako, izvi zvinokonzeresa kunzwa kunyaradzwa uye mufaro, kwete kusuwa, sezvo izvi zvichiratidza kuti aive nechinzvimbo chinokudzwa mumaoko eMusiki, Mbiri ngaive kwaAri, mumubairo wemabasa akanaka uye. kunamata kwechokwadi kwaaiita muupenyu hwake. Kuona mushakabvu achinamata muchiroto chako kungaratidzawo rudo rukuru rwaunarwo kumunhu uyu uye kugara uchifunga nezvake.

Kuona munhu akafa kunokumbira munhu wacho kuti anamate

Munhu achiona munhu akafa muhope dzake achimukumbira kuti aite munamato chiratidzo chakakosha chinogona kutakura zvinoreva zvakawanda zvinosiyana zvichienderana nemamiriro emuroti. Semuenzaniso, kana mukadzi akaroorwa achiona kurota uku, zvinogona kuonekwa sechiratidzo chekuuya kwekunaka uye hupenyu huchafashama hupenyu hwake.

Kana ari musikana asina kuroorwa anowana muchiroto chake munhu akafa achikumbira munamato, izvi zvinogona kududzirwa sechiratidzo chekuuya kwekunaka uye zvikomborero muupenyu hwake. Nekune rumwe rutivi, kana muroti ari murume akaroora, chiono chingava kumukoka kuti afungisise kukosha kwekupa, rudo, uye kunamatira vakafa.Zvinoratidzawo zvinorehwa nekujeka pamweya nekucheneswa.

Kuona munamato muGrand Mosque muMecca muchiroto chemukadzi asina murume

Mukududzirwa kwezviroto, chiono chekunamatira muGrand Mosque muMecca kumusikana mumwe chete chinotakura zvirevo zvakanaka zvinoratidza kubudirira uye kunaka kunouya muzvikamu zvakasiyana zvehupenyu hwake, kungave padanho rinoshanda kana remanzwiro.

Kana musikana akarota kuti ari kuita Tawaf akatenderedza Kaaba uye aine murume, izvi zvinogona kuratidza kuti ari kupfimbana nemunhu ane hunhu hwakasiyana. Pane rumwe rutivi, kana akaona muchiroto chake kuti ari muGrand Mosque muMecca uye akafa panguva yokunyengetera asina kukuita, ikoku kungaratidzira daro rake rokuita miitiro yorudzidziso nokubatikana kwake nezvinhu zvenyika.

Kurota uko mukadzi asina kuroorwa anoonekwa achinamata munzvimbo tsvene asina kuvhara bvudzi rake anewo chirevo chinoratidza maitiro asina kunaka uye kutsauka kubva munzira yakarurama. Nepo chiono chake chekunamatira mukati meKaaba Tsvene chete zvichiratidza kuvepo kwevanhu vari kuedza kumukuvadza, kukosha pano kunowedzera kusanganisira kuvepo kwekuchera uye makuhwa muhupenyu hwake.

Kana dziri hope umo mukadzi mumwechete anoita munamato wemambakwedza muGrand Mosque, izvi zvinotumira meseji yakanaka nezvehupenyu huzere nemakomborero uye runako, kusimbisa kukosha kwekuzvipira pakunamata. Dudziro idzi dzinovhura hwindo kumusikana kuti anzwisise zvakadzama mameseji akavanzwa muzviroto zvake uye zvinomukurudzira kufungisisa nezvenzira yake yemweya neyenyika.

Kuona munamato mumihrab yeMosque yeMuporofita

Pakuona Mosque yeMuporofita muchiroto, ichi chinoonekwa sechiratidzo chakanaka chekuzvipira kwemuroti kune dzidziso dzechitendero chake uye kutevera kwake maSunnah eMuporofita. Kupinda muMosque yeMuporofita kunoratidza kuwana chinzvimbo chepamusoro uye ruremekedzo rukuru pakati pevanhu. Kumira pamberi pemusikiti kunoratidza chido chemunhu chekutsvaka ruregerero uye kucheneswa kubva kuzvivi.

Kushanyira iyi nzvimbo tsvene muchiroto vanoshevedzera kuswedera pedyo kuna Mwari Wemasimbaose kuburikidza nemabasa akanaka, uchifamba mukati memosque inofananidzira chishuvo chekuwana ruzivo nekutungamira. Kuonekwa kweMuporofita Mosque muchiroto kazhinji inhau dzakanaka uye inoratidza kuguma kwehupenyu huzere nemaropafadzo.

Nokuda kwechiroto pamusoro peImam yeMusikiti weMuporofita, chiratidzo chemunhu wepamusoro uye ruremekedzo rukuru. Kune rumwe rutivi, kuputsika kweMusikiti weMuporofita muchiroto inyevero pamusoro pekusiya chitendero, uye kuona musikiti wakasiiwa kunoratidza kuitika kwekukakavadzana kukuru. Kana mosque yakazara nevanhu, izvi zvinoratidza mwaka weHajj. Kana ichibatanidza vanamati, ingaratidzira muedzo unogona kukurirwa nomunyengetero.

Kuchenesa Mosque yeMuporofita muchiroto kunosimbisa kutendeseka, kuteerera, uye kutenda kwechokwadi. Kuona kuparadza mairi kunoratidza kuedza kuparadzira uori. Nepo kugadzirisa mosque kuchireva shanduko nekuvandudza kuedza mukati menharaunda.

Short link

Siya mhinduro

kero yako ye-e-mail haizozoburitswa.Zvinotenderwa minda zvinoratidzwa ne *