Zvinonyanya kukosha zvinorehwa nekududzirwa kwehope dzemunhu akafa maererano naIbn Sirin

Mostafa Ahmed
2024-03-13T13:39:03+00:00
Zviroto zveIbn Sirin
Mostafa AhmedProofreader: arun12 Mbudzi 2024Yekupedzisira update: XNUMX mwedzi wapfuura

Kududzirwa kwehope dzakafa

Mumutauro wezviroto, kuona vakafa kungatakura zvirevo zvakawanda uye kududzira kunomutsa kuda kuziva uye kunoda kufungisisa. Kana munhu achiona muchiroto chake kuti munhu akafa ari kutamba achifara, saka kurota uku kunogona kuratidza kunyaradzwa kwomunhu iyeye kune imwe nyika uye kugutsikana kwake nezvaari.

Zvisinei, kana zviito zvomushakabvu muchiroto zvichibatanidza kunaka, kwakadai sokunyemwerera kana kupa, ipapo ichi chiratidzo kumuroti kuti pane nzvimbo muupenyu hwake nokuda kwekuvandudzwa nekukura, mungava muchitendero chake kana kuti munyika yake, uye zvinokurudzira. kuti aite mabasa akanaka. Mukupesana, kana murori akaona kuti munhu akafa ari kuita chinhu chakaipa, ikoku kunorangarirwa senyevero kwaari kuti arege kuita zvivi ndokugara kure nazvo.

Kana ari munhu anorota kuti ari kutsvaga kuburitsa chokwadi chine chekuita nemushakabvu, izvi zvinoratidza chido chake chekudzidza nezvehupenyu hwemunhu iyeye kana biography. Kana munhu akafa akaonekwa muchiroto nenzira isina kujeka uye odzokera kuupenyu nenzira inofadza, izvi zvinogona kududzirwa sezvinoreva kuti muroti achawana zvikomborero muupenyu hwake, zvakadai sokukudzwa, uchenjeri, uye pfuma inobvumirwa.

Dudziro yehope dzakafa dzaIbn Sirin

Dudziro yehope dzakafa dzaIbn Sirin

Muzviroto, tinogona kuva nezviono zvinotakura zviratidzo zvakasiyana-siyana uye zvirevo, kubatanidza kuona mariro emunhu akafa sokunge akanga asiya upenyu kechipiri. Ichi chiono chinotakura mukati maro mativi mazhinji nezviono, izvo avo vanoziva vakazvidudzira senongedzero kuchiitiko cheroorano chinoitika pakati paavo vanotevera munhu iyeye akafa. Kuchema pamusoro pake pasina kupopota kana kuchema kunoonekwa sechiratidzo chekuwana zororo uye kugadzirisa nyaya pakati pevaviri.

Mune imwe dudziro, kana munhu akapupura muchiroto chake kuti munhu akafa akafa patsva, ipapo izvi zvinofanotaura nezvokufa kwomumwe munhu kubva kuvana vake kana kumhuri yake, sokunge kuti mufi mumwe chete iye akafa kaviri, uye chiratidzo ichi chinotakura rufu rwomumwe munhu. ine simba muhupenyu hwemuroti.

Pane imwe nyaya ine chekuita nevakafa muzviroto; Kana munhu akaona kuti munhu akafa asina kuratidza zviratidzo zverufu, zvakadai semachira kana mhemberero dzemariro, ipapo chiratidzo ichi chinogona kuratidza kurasikirwa kwemari kana kuputswa kweimba.

Kududzirwa kwehope pamusoro pemukadzi akafa

Kana musikana asina murume achiona baba vake vakafa vachidzoka kuupenyu muzviroto zvake, anogona kunzwa chiratidzo chakasimba chekuti nzira yake yekunakisa mudzidzo uye kukunda zvipingamupinyi zvazvino iri munzira kwayo. Chiratidzo ichi chinoparadzira kunhuwira kwetariro mumwoyo make, chichizivisa kuti mambakwedza matsva, akajeka ekubudirira ava pedyo.

Kana musikana uyu akatarisana nekurwadziwa kwemamiriro ezvinhu akaoma, uye akaona muchiroto chake kuti baba vake vakafa vaimupa kunyemwerera uye mhete yegoridhe, saka izvi zvinotakura mashoko akanaka uye chiziviso chokuti dambudziko rake richagadziriswa nokukurumidza, mwoyo wake uchaita. kurerukirwa, uye mamiriro ake ezvinhu achavandudzika munguva pfupi iri kutevera.

Zvisinei, kana mukadzi asina kuroorwa akarota kuti mushakabvu ari kumumbundira, izvi zvinoratidza kuti ava kuda kuzadzisa chinangwa chake chaakamirira kwenguva refu, uye kuti kuedza kwose uye nguva yaakabayira hazvizovi pasina. Kurota uku kunofananidzira kuzadzikiswa kuri pedyo kwezvishuwo zvinodikanwa izvo ave nazvo kwenguva refu.

Kune rumwe rutivi, kana musikana akaona muchiroto chake amai vake vakafa vachidzoka kuupenyu, izvi zvine chirevo chakadzama chinoratidza mamiriro erunyararo uye kugutsikana nemamiriro ake ezvinhu iye zvino, zvichiratidza chimiro chepamusoro uye chakakomborerwa chemweya icho mufi wake achanakidzwa. muhupenyu hunotevera.

Kududzirwa kwehope pamusoro pemukadzi akafa kumukadzi akaroorwa

Apo mukadzi akaroorwa anoona muchiroto chake kuti munhu akafa anooneka pamberi pake uye anoramba kutaura naye, chiono ichi chingava chiratidziro chechokwadi cheroorano yake. Zvinogona kuratidza kuti pane kutonhora uye kure muukama pakati pake nemurume wake, uye zvinogona kufanotaura kuti kune pfungwa dzekuparadzana dziri kubikwa mupfungwa dzemurume. Chiratidzo ichi chinogonawo kutakura zviratidzo zvekusawirirana uye hukama husina kumira zvakanaka hwaari kusangana nemurume wake panguva iyi.

Kana mukadzi akazviona ari mumamiriro ezvinhu aasati ambova nevana, uye munhu akafa akazviratidza kwaari mukurota, achimutarira achifunga uye achinyemwerera kwaari zvinyoronyoro, izvi zvinounza mashoko akanaka kune uyo anogara zvakanaka, uye kuve mucherechedzo wekuda kuitika kwenhumbu yaange akamirira kwenguva refu.

Kumbundira munhu akafa muchiroto kumukadzi akaroorwa kunounza mashoko akanaka uye kubudirira, sezvo inofananidzira kuwanda uye mararamiro achauya kwaari munguva yemberi iri pedyo. Chiratidzo ichi chinoratidza kubudirira kweunyanzvi uye kubudirira kwezvinangwa, zvichiteverwa nehuwandu hwehupenyu nemari, izvo zvinoita kuti zvinhu zvakaoma muupenyu hwake zvive nyore uye mufaro uye kuvimbiswa kuzadze mwoyo wake.

Mukuwedzera, kana mukadzi akaroorwa akaona muchiroto chake munhu akafa achitsvoda ruoko rwake, zvino chiratidzo chinomuunzira mashoko akanaka enhaka yenyama inogona kuuya kwaari nokukurumidza, uye kuti achakwanisa kuipedza pane chimwe chinhu. izvo zvichamubatsira munyika ino.

Kududzirwa kwehope pamusoro pemushakabvu kune mukadzi ane pamuviri

Kuona vakafa muchiroto, kunyanya kune vakadzi vane pamuviri, inotakurwa nezvirevo uye mashoko akavanzika. Semuenzaniso, kana munhu akafa achionekwa muchiroto chemukadzi ane pamuviri uye ari kumutarisa uye achiseka, ichi chinogona kuva chiratidzo chakanaka chinoratidza kuswedera kwekusununguka. Kurota uku kunokurudzira mukadzi kuti agadzirire zvakanaka kusangana nemwana wake anotarisirwa, achiwedzera chimiro chekusimbiswa uye tariro kune ruzivo rwepamuviri.

Kana mukadzi akambundira munhu akafa waanoziva muchiroto chake, ichi chinogona kutorwa sechiratidzo chinokurudzira chinotumira meseji yetariro yekuti chiitiko chekuzvarwa chichava chakapfava uye chisina matambudziko, izvo zvinomurerutsira kunetseka uye kumupa kunzwa kwerunyararo. .

Kana mukadzi akarota munhu akafa asingazivikanwi achimupa chipo chinokosha, izvi zvinodudzirwa sezvakanaka zvakawanda zvicharamba zviripo kuburikidza nemwana wake, uyo anotarisirwa kuva chikonzero chekudada uye kutsigira muupenyu hwake.

Zvisinei, pane zvimwe zvinhu zvinogona kuuya mumamiriro ezvinhu asina tariro. Kuona nhamba yevanhu vakafa mukurota kwemukadzi ane pamuviri kunogona kuratidza kuvapo kwevanhu munharaunda yake vane manzwiro egodo kana ruvengo kwaari, izvo zvinoda kuti ave akangwarira uye asimbiswe.

Kune rumwe rutivi, kana mukadzi akaona munhu akafa waanoziva akapfeka zvichena uye achinyemwerera mukurota kwake, izvi zvinotsanangurwa semashoko akanaka ekuti munhu akafa achafara uye akadzikama muhupenyu hunotevera, izvo zvinoratidza kutenda kune mweya yakanaka inowana. nyaradzo mushure mekufa.

Kududzirwa kwehope pamusoro pemukadzi akafa akarambwa

Kana mukadzi akarambwa achiona muchiroto munhu akafa achimupa chipo, chiono ichi chinotakura zvinoreva zvakanaka uye mashoko akanaka anomumirira munguva pfupi iri kutevera. Rudzi urwu rwekurota runogona kuva chiratidzo chekubudirira kwekuchinja muhupenyu hwemukadzi, sezvo inoratidza kuchinja kubva panguva dzematambudziko uye kusuruvara kusvika kumatanho matsva akazadzwa nemufaro nekunyaradza.

Semuenzaniso, kana munhu akafa achionekwa muchiroto ari mupenyu uye achiita seanofara, ichi chiratidzo chokuti kunetseka uye matambudziko anoremera mukadzi achaenda. Kana mushakabvu achiita seanotambura nekusuwa muchiroto, izvi zvinogona kuratidza kuti mukadzi ari kutarisana nezvimwe zvinetso zviduku zvinogona kumukanganisa kwekanguva.

Kududzirwa kwehope dzemunhu akafa

Kana munhu achiona munhu akafa achitamba achifara mukurota kwake, izvi zvinodudzirwa zvinoreva kuti mweya wevakafa unorarama murugare uye kugutsikana mushure mokubva munyika yedu, achivimbisa mufaro wekurarama muhupenyu hunotevera.

Zvisinei, kana chiono chichipesana nemufananidzo unofadza uyu, uye munhu akafa achionekwa achiita hunhu husingadiwi kana kuita zvinorambidzwa, saka chiroto ichi chinogona kuzivisa muroti nezvekudzikira kwekuzvipira kwake kwechitendero, kunyanya muminamato nemabasa, achisimbisa kukosha kwe kudzokera kunzira yakarurama uye nokutendevuka.

Zvisinei, kana chiono chichiuya nomunhu akafa achinyengetera, zvino ichi chiratidzo chakajeka chokuchena kwoupenyu hwomuroti, uye chibvumikiso chetsika dzake dzakanaka uye kuva pedyo noMusiki, Wemasimbaose.

Zvisinei, kana munhu akarara akapupurira kurota pamusoro pomunhu akafa achidzoka kuupenyu, izvi zvinogona kududzirwa sezvinoratidza kuti pane kufambira mberi kunooneka kuchaitika muupenyu hunoshanda hwomuroti, zvichiratidza kuti kuedza kwake hakuzovi pasina uye kuti kubudirira kuchavapo. iva shamwari yake munguva pfupi iri kutevera. Zvisinei, zviroto zvinewo divi renyevero.Kana munhu akazviona akagara mukati meguva romumwe munhu waanoziva, ikoku kunogona kurangarirwa sokukoka kuri pachena kwokufungisisa pamusoro pemafambiro uye yambiro pamusoro pokuwira muchivi, kuchisimbisa ukoshi hwokutsvaka kanganwiro uye kuvavarira. pakuzvivandudza.

Ndichiona munhu akafa kuhope achitaura neni

Mumutauro wezviroto, kuona munhu akafa achitaura newe muchiroto chako anogona kutakura mameseji akawanda. Kana ukazviwana uri pamberi pemushakabvu anokuudza nezvekuda kwake munamato kana rudo, iyi inogona kunge iri masamanisi kubva kune imwe nyika yekukuyeuchidza kukosha kwekuve netsitsi kwaari, kungave kunamatira mweya wake kana achipa mweya wake mari yakachena.

Kana baba vako vakafa vakaonekwa kwauri muchiroto chako, vachitora chikamu mumusangano newe uye vachikuudza zvinhu zvinokosha, izvi zvingava chiratidzo chekufananidzira chinoratidza kushushikana kwako pamusoro pezviito zvinogona kukukuvadza kana kukukonzera kuzvidemba.

Ibn Sirin akataura kuti zviroto zvakadaro zvingaratidza nzvimbo yomunhu akafa muParadhiso, maanogara achifara uye achifara. Ibn Sirin anotenda kuti kukurukura nemunhu akafa muchiroto kunogona kuunza mashoko akanaka ehupenyu hurefu hwemuroti.

Dzimwe nguva, kana munhu akafa akauya muchiroto kuti akuudze chimwe chinhu chakananga, iwe unofanirwa kuteerera kune iyi meseji uye uitore zvakanyanya. Nhau inokunyevera kuti ingava chimwe chinhu chawakanga usingazivi, uye ikoku kunosimbisa ukama hwomudzimu hunobatanidza vapenyu navakafa.

Kumusikana asina kuroorwa, kurota pamusoro pokutaura kumunhu akafa kunogona kuva nerevo dzinoratidzira kuti ari kupfuura nomunguva yakaoma uye dzine mukati madzo shoko retariro nerokuzorodzwa rinobva kuna Mwari. Kana chimiro chiri muchiroto chiri mutorwa kwaari, izvi zvinogona kureva kusvika kwemunhu akanaka uye anokudzwa muupenyu hwake uyo achachinja mamiriro ake kuti ave nani. Kana achinyatsoziva munhu akafa, izvi zvingazivisa mashoko akanaka pedyo.

Kana mukadzi asina murume akamhanyira munhu akafa achiedza kutaura naye muchiroto chake, shoko riri pano rinogona kushanda seyambiro kwaari kuti ari munzira yakazara nematambudziko nematambudziko, asi Mwari achamutungamirira kunzira yakarurama.

Kuona vakafa vaine hutano hwakanaka muchiroto

Kuona vakafa muchiroto muchiedza chakanaka uye chakanaka chinhu chinowanzosanzwisiswa, sezvo vakawanda vanofunga kuti chinoratidza mamiriro emushakabvu muupenyu hwapashure porufu.

Maererano nekududzirwa kunosiyana nemaonero aya aripo, zviroto izvi zvinogona kutakura mashoko akanaka kune muroti pachake, kwete kumufi. Muchirevo chechinyorwa chino, chiono umo munhu akafa anoonekwa ane chitarisiko chinonyaradza uye chinofadza chinoratidza mukana wekuchinja kwakanaka muhupenyu hwemuroti.

Kana munhu akatarisana nematambudziko, matambudziko aunganidzirwa, kana kugumburwa mune zvimwe zvinhu zvehupenyu hwake, saka kutaridzika kunosimbisa kwemufi muchiroto kunogona kufananidzira nguva iri kuuya yekuvandudzwa uye kufambisa muzvinhu zvakamirira uye kubvisa matambudziko akamira mukati. nzira yake. Zvakanyanya, chiono ichi chinogona kumiririra chiratidzo chekuvhurwa kwemahorizoni matsva anounza tariro netarisiro yeramangwana riri nyore uye rakajeka.

Kuchema akafa kuhope

Ibn Sirin anopa kududzira kwakajeka kwezvinoreva zviroto zvine chekuita nekuona vakafa vachichema muchiroto.

Kunoratidza kuti kuchema kukuru uye kusinganzwisisike muchiroto nomunhu akafa kungaratidzira zvinoitika zvake zvinorwadza zvoupenyu hwapashure porufu, izvo zvinoratidza kuti anotambudzwa nemhaka yezvivi zvaakaita. Kune rumwe rutivi, kana munhu akafa akaoneka muchiroto uye achichema chinyararire, ikoku kunoratidzira mugariro wenyaradzo nomufarwa uyo anofarikanya munyika pashure porufu.

Mune imwe mamiriro ezvinhu, Ibn Sirin anopa dudziro yakakosha apo mukadzi akafirwa akarota murume wake akafa achichema muchiroto chake, achitsanangura kuti chiratidzo ichi chinogona kuratidza kusabvumirana kana kushorwa kubva kumurume kwaari nokuda kwezviito zvisingamufadzi.

Ibn Sirin anoteererawo kududzirwa kwechiitiko chechiso chevakafa chinosviba paanenge achichema muchiroto, achichidudzira sechiratidzo chekutambudzika kukuru uko munhu achatambura muhupenyu hunotevera, zvichiratidza kuguma kusingadiwi.

Dudziro yehope yakambundira mushakabvu uku uchinyemwerera

Mumutauro wezviroto, kurota uchimbundira mufi uchinyemwerera mucherechedzo wekuti mweya miviri iyi yakabatana zvakadii, pakati pevapenyu nevakafa. Zvichida rinoratidza ukuru hwechishuvo chemweya wemushakabvu nomufaro nokuda kwezviito zvakanaka, zvakadai sezvipo nemikumbiro zvinopiwa navapenyu nokuda kwawo. Zviito zviya zvinoratidza rudo rwechigarire uye zvisungo zvisingadariki, kunyangwe mushure mekubva.

Kuona vakafa vachirwara uye vaneta muhope

Kuonekwa kwemarwadzo mune imwe nzvimbo yemuviri wemunhu akafa panguva yekurota kunogona kufananidzira imwe mhando yekuregeredza kana zvivi zvaakaita. Semuenzaniso, kunzwa kurwadziwa kumativi emutsipa kana mutsipa kunogona kuratidza kushandiswa zvisina kunaka kwemari kana kusava nehanya mukuchengetedzwa kwemari. Kana kuri marwadzo ari mumaziso, kunoratidzira kunyarara kwomunhu pamusoro pezvokwadi, kana kuti kusakwanisa kwomucherekedzi kutarisana nemigariro inoda ushingi hwokutaura kutendeseka, kana kuti zvimwe kunyura kwake mukutarira zvinorambidzwa.

Kuenderera mberi nekududzirwa kwemarwadzo mumaoko muchiroto, zvinogona kuonekwa kuti izvi zvinoratidza kusaruramisira mukugoverwa kwekodzero pakati pehama, kana chiratidzo chekuwana mari kubva kune zvisiri pamutemo. Kana ari kunzwa kurwadziwa pakati kana mativi emuviri, zvinonzi zvinoratidza kusaruramisira kune vakadzi muhupenyu hwake, kusabatwa zvakanaka kana kunyimwa kodzero.

Apo munhu akafa anoona kurwadziwa mudumbu make mukati mokurota, ikoku kungaratidzira kusaruramisira kwake kumhuri yake kana kuti kurasikirwa nokururama nengoni kwairi.

Pakupedzisira, kana kurwadziwa kuchionekwa mumakumbo, izvi zvinotsanangurwa nechokwadi chokuti munhu wacho akanga asina hanya mukuchengetedza zvisungo zvake zvehama, uye haana kuva nechokwadi chekutarisa mhuri yake kana kuchengetedza hukama hwemhuri.

Kutsvoda vakafa kuhope

Kana muroti achizviona achitsvoda munhu akafa asingazivikanwe, izvi zvinoratidza mukana wekuwana zviwanikwa zvenyama kana zvikomborero zvisingatarisirwi. Ichi chiratidzo chinoratidza pfungwa yokuti kunaka kunogona kubva kune zvisingazivikanwi, uye kunounza mashoko akanaka kumuroti kuti rombo rakanaka rinogona kunyemwerera kwaari kubva kwaasingazivi.

Zvisinei, kana munhu akafa muhope ari munhu anozivikanwa nemuroti uye kutsvoda kwakaitika pakati pavo, izvi zvinoratidza kuti muroti anogona kubatsirwa neruzivo rwemunhu akafa iyeye kana zvinhu. Pano, pane pfungwa yokuti ukama hwedu nebatano nevamwe zvingasiya chiratidzo chinopfuurira kunyange pashure pokunge vaenda, uye kuti nhaka yomudzimu kana kuti yokunyama yavanosiya ingapfuurira kutibetsera.

Kana mumwe munhu akarota kuti munhu akafa anozivikanwa ari kumutsvoda, ichi chiratidzo chokuti muroti anogona kugamuchira zvakanaka kubva kuvazukuru vemushakabvu kana semugumisiro wezviito zvemunhu akafa zvaakachengetedza. Icho chiratidzo chechiratidzo chekuenderera kwekubatana kwakakosha uye zvirevo zvakanaka zvinopfuudzwa kuburikidza nezvizvarwa.

Vanorota vanozviwana vachitsvoda munhu akafa, angave anozivikanwa kana asingazivikanwi, neruchiva, anoratidza kuti zvido zvavo uye zvido zvavo zvinogona kuzadzikiswa. Rudzi urwu rwekurota runofananidzira kutsvaga zvinangwa nechido uye kugona kushandisa mikana yekuzadzisa izvo muroti anoda.

Kune rumwe rutivi, kurota pamusoro pemuroti kutsvoda munhu akafa kunogona kutakura nyevero kana kuratidza rudzi rwekuchenjerera. Inogona kuva chiratidzo chokuti pfungwa kana kuti mashoko anotaurwa nomuroti panguva iyoyo angave asina kururama kana kuti chinangwa, kunyanya kana munhu wacho aine utano uye asingarwari.

Kurova vakafa kuvapenyu muhope kumukadzi akaroorwa

Al-Nabulsi, mukududzirwa kwake kwekuona mupenyu achirohwa nemunhu akafa muhope dzake. Inotaridza pano boka rezvinoreva uye zvirevo zvingaite sekunge zvakasanganiswa pakutanga, asi zvinotakura mukati memashoko akajeka ane chekuita nehupenyu hwemuoni.

Al-Nabulsi anoti chiratidzo ichi chinogona kuratidza matambudziko akatarisana nemuroti. Kubva pamaonero aya, kurota kunoshanda senyevero kumuroti nezvekudikanwa kwekuongororazve nzira yake yemweya uye yechitendero.

Kune rumwe rutivi, Al-Nabulsi anopa chiono chimwe chimiro chakasiyana paanotaura kuti kugamuchira kurohwa kubva kumunhu akafa kunogona kuunza zviratidzo zvakanaka, kunyanya kana muroti ari kuronga kufamba. Iyi dudziro inoshandura mukutenda kuti kurota kunogona kuva chiratidzo chakanaka chinozivisa kubudirira uye zvibereko zverwendo urwu.

Al-Nabulsi anotarisirawo mukududzira kwake pfungwa yokuti kugamuchira kurohwa kubva kumunhu akafa muchiroto kune kukosha kwemari. Anotenda kuti izvi zvinogona kuva chiratidzo chekudzoka kwemari yakanga yambosiya maoko emuroti, izvo zvinoreva kuti kurota kunotakura mukati maro kuvimbisa kwekuvandudzwa kwemamiriro emari emuroti.

Kududzirwa kwehope pamusoro pevakafa vachidzokera kumba kwake

Hope dzekuti mufi adzokera kumba kwake. Ibn Sirin anotizivisa kuti chiono ichi chinorangarirwa semashoko akanaka, akatakura mashoko akanaka uye zvirevo zvinorumbidzwa.

Kana munhu akafa achionekwa muchiroto, achifara uye achifara, ichi chiratidzo chakajeka kubva kunyika isingaoneki kuti mushakabvu anofarira chinzvimbo chepamusoro mushure mekufa, uko kune mufaro uye kugutsikana.

Kubva kune rumwe rutivi, Ibn Sirin anodudzira kudzoka kwemushakabvu kumba kwake muchiroto sechiratidzo chekuzorora uye kupora kubva kune zvirwere izvo muroti angave achitambura kubva muchokwadi. Zvakare, chiroto ichi chinogona kunge chiri meseji yekuti nguva yekushushikana, kusuwa, uye kusuwa iyo munhu arikusangana nayo yapera.

Mukuwedzera, kushanyira munhu akafa muchiroto chake kunogona kuunza nhau dzakanaka dzekukwanisa kwemuroti kukunda matambudziko uye kuzadzisa zvinangwa zvake uye zviroto muupenyu. Icho chiratidzo chetariro uye tariro, kusunda munhu kuti atende mukugona kwake uye kufambira mberi kusvika pakuzadzisa zvinangwa zvake.

Kududzirwa kwehope pamusoro pemunhu akafa ane shungu nemwanakomana wake

Kuona vanhu vakafa muchiroto kunogona kutakura zvirevo zvakasiyana zvakasiyana zvichienderana nemamiriro emuroti uye nzvimbo yemunhu akafa muchiroto. Kuona munhu akafa achionekwa muchiroto ane zviratidzo zvekutsamwa kana kutsamwiswa, kunyanya kana munhu uyu akagumburwa nemwanakomana wake, inogona kuva mharidzo inokosha inofanira kutorwa.

Kana munhu akafa akaratidza kutsamwa kwake kana kutsamwa kune muroti pachake, chiratidzo ichi chinogona kushanda senyevero kumuroti kuti afunge zvakare nzira yehupenyu hwake uye arege kutora nzira inogona kumukuvadza, kana kurega kuita zvikanganiso nezvivi. izvo zvingamuisa pachena kumigumisiro yakaipa. Iyi nyevero ine mukati mayo ngoni nenhungamiro inobva kunyika isingaonekwi.

Kana mukadzi akaroorwa achiona munhu akafa achitsamwa nemwanakomana wake muchiroto, kurota uku kunogona kuonekwa sechiratidzo chenyevero chichimudana kune chido chekuongororazve maitiro emwanakomana wake uye nzira yehupenyu, uye izvi zvingava kumukoka kuti ape. mazano uye nhungamiro kwaari kuti atevere nzira yakarurama.

Kazhinji, kana muroti achiona baba vake vachimutsamwira muchiroto, chiratidzo ichi chinogona kufanotaura kubuda kwemashoko akaipa ane chokuita nemhuri kana hama. Chiratidzo ichi chinotakura mukati maro kudanwa kwekuchenjerera uye kugadzirira kutarisana nematambudziko ari kuuya.

Short link

Siya mhinduro

kero yako ye-e-mail haizozoburitswa.Zvinotenderwa minda zvinoratidzwa ne *